NEW UPDATE

ประกาศขายบ้าน / ที่ดิน

ศาสนสถาน

Story of Coffee

Sadet Praphatton -2 : ตามรอยเสด็จประพาสต้น ร.๕ ตอนที่ -๒ล่องเรือตามรอยเสด็จประพาสต้น ร. เสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑

ตอนที่ -๒


 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสต้น จังหวัดชัยนาททั้งหมดรวม 3 ครั้ง 

  • ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๔๔   
  • ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๔๙  
  • ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๑  
โดยในวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัวได้เสด็จออกจากบ้านท่าหาดพิกุลงาม เสด็จไปตามลำ น้ำ มะขามเฒ่า ผ่าน ตลาดวัดสิงห์ ตลาดวัดสิงห์มีสภาพเป็นตลาดอาคารไม้ 2 แถวอยู่ติดแม่น้ำ มะขามเฒ่า (แม่น้ำ ท่าจีน) ในครั้งนั้นแม่น้ำ ท่าจีนเต็มไปด้วยผักตบชวา ต้นไม้ ตอไม้มากมายต้องเกณฑ์ราษฎรมาตัดถางทำ ทางน้ำ รับเสด็จ พระองค์เสด็จ ผ่านวัดคลองหนองปลาไหลเห็นมีวัดสร้างใหม่สะอาดสวยงามดี ทรงพอ พระราชหฤทัยที่ราษฎรมีศรัทธาในพระศาสนา จึงทรงประทานชื่อว่า วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ แล้วเสด็จมาประทับแรมที่วัดหนองแค ตำ บล คลองจันทร์ (ปัจจุบันคือตำ บลหนองน้อย อำ เภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท) ในครั้งนั้นพระอธิการคล้อยเป็นเจ้าอาวาสได้ชักชวนราษฎรสร้างพลับพลา รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์จะเสวย ยอดหวายโปง ตาแม้นมัคนายกวัด (มัคทายก) จึงให้ชาวบ้านไปช่วยกันหา ยอดหวายโปงมาเผาไฟ แล้วต้มให้สุก มีหยวกกล้วยต้ม มีน้ำ พริกและปลาร้า ใส่สำ รับมาถวาย พระองค์ทรงเสวยเป็นที่เจริญพระกระยาหาร ได้ตรัสชม ชาวบ้านว่าทำอาหารได้ต้องพระราชหฤทัย จึงให้เรียกวัดนี้ว่าวัดเสวย แต่ชาวบ้านไม่ติดในคำ พูดเสวย จึงเติมคำ ว่าทรงไปด้วย เป็นบ้านทรงเสวย หรือวัดทรงเสวยแต่นั้นมา  

ที่มา : จากหนังสือท่องเที่ยวชัยนาทตามรอยพระยุคลบาท
.................

        สารคดี เสด็จประพาสต้น ตอนที่ 47 ประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า ตอนที่ ๑

หมายเหตุ : เสด็จประพาสต้น เป็นรายการโทรทัศน์ที่ผลิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห­ัว ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ผลิดรายการโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธนาคารกสิกรไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © 2015 Chainat City