NEW UPDATE

ประกาศขายบ้าน / ที่ดิน

ศาสนสถาน

Story of Coffee

Chainat Event | การประกวดธิดาส้มโอชัยนาท

จังหวัดชัยนาทร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
จัดกิจกรรม "การประกวดธิดาส้มโอชัยนาท ประจำปี 2558" ในงานวันส้มโอขาวแตงกวา จ.ชัยนาท ครั้งที่ 32 ประจำปี 2558


รอบรับสมัคร (ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 3 กันยายน 2558)
ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 2 กันยายน 2558 ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ชั้น 2 รับสมัครทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 ไม่เว้นวันหยุดราชการ และในวันที่ 3 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ เรือนรับรอง สวนนกชัยนาท ***โดยให้เข้าหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

1.        บิดา หรือ มารดา เป็นคนจังหวัดชัยนาท (หลักฐานคือสูติบัตร ของบิดามารดา)
2.        เกิดที่จังหวัดชัยนาท (หลักฐานคือสูติบัตร)
3.        ปัจจุบันผู้สมัครเข้าประกวดมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชัยนาท (หลักฐานคือ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร)
4.        เคยศึกษาอยู่ในสถานศึกษาจังหวัดชัยนาท (หลักฐานหนังสือรับรองสถานศึกษา)

5.        บิดาหรือมารดา รับราชการอยู่ในจังหวัดชัยนาท (หลักฐานหนังสือรับรองการทำงานของบิดาหรือมารดา)
(รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง การประกวด"ธิดาส้มโอชัยนาท ประจำปี 2558"จำนวน 3 หน้า)

       รายละเอียดประกาศ >> แผนที่ 1 , แผนที่ 2 , แผ่นที่ 3
ส     สอบดามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Chainat Birdpark
อิ

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © 2015 Chainat City