NEW UPDATE

ประกาศขายบ้าน / ที่ดิน

ศาสนสถาน

Story of Coffee

My King | ในหลวงของเรา

การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรจังหวัดชัยนาทครั้งแรก             

นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวชัยนาทเป็นล้นพ้น  ที่ในช่วงปีแรก ๆ ของการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรได้เสด็จที่จังหวัดชัยนาทด้วย   กล่าวคือหลังจากสมเด็จพระนางเจ้า ฯ  พระบรมราชินีนาถทรงมีพระประสูติกาลพระราชธิดาองค์ที่   ๒   คือ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา  กิติวัฒนาดุลโสภาค  เมื่อ วันเสาร์ที่  ๒  เมษายน  พ.ศ.๒๔๙๘   เพียง  ๕  เดือน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ  พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่จังหวัดชัยนาทเป็นการส่วนพระองค์เป็นครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๒๗  กันยายน พ.ศ.๒๔๙๘ โดยเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ  ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร(พระอารามหลวง)  อำเภอเมืองชัยนาท เป็นแห่งแรก  และเสด็จไปทอดพระเนตรการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยา  เป็นแห่งที่สองในวันเดียวกัน


(เสด็จพระราชดำเนิน  ณ  วัดพระบรมธาตุวรวิหาร  พ.ศ. ๒๔๙๕)

               วัดพระบรมธาตุวรวิหาร  เดิมชื่อ   วัดพระธาตุ  หรือ  วัดหัวเมือง  สร้างมาแต่สมัยขอมเรืองอำนาจมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ในองค์พระเจดีย์  เป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญตามหลักฐาน  เชื่อได้ว่ามีการบูรณะหลายครั้ง  เช่น  สมัยพระยาลิไท  พระเจ้าท้ายสระ  จนกระทั่งสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้พระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ  พ.ศ.๒๔๑๐    หลังจากเสด็จพระราชดำเนินแล้ว  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดให้ใหม่ว่า  วัดพระบรมธาตุวรวิหาร  เมื่อ  พ.ศ.๒๔๙๙

  เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง  ที่การเสด็จพระราชดำเนินซึ่งเป็นประวัติศาสตร์สำคัญครั้งนั้น  ทางวัดหรือทางจังหวัดไม่มีเอกสารหลักฐานเก็บไว้เลย  คงมีแต่หลักฐานภาพถ่ายที่ประชาชนเก็บไว้  (นายบุญเสริม  บุญมีรอด  ราษฎรตำบลชัยนาท  อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท)   และหลักฐานจากสำนักราชเลขาธิการ  คือข่าวในพระราชสำนัก  และข่าวจากหนังสือพิมพ์  ๒  ฉบับ คือหนังสือพิมพ์เกียรติศักดิ์และหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตยซึ่งมีเนื้อหาข่าวสอดคล้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนังสือพิมพ์เกียรติศักดิ์ ได้ระบุว่า  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินก้นถุงคนละ  ๙  บาท  ให้แก่ราษฎรชาวชัยนาทที่นำสิ่งของมาทูลเกล้าถวาย  ซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็นพระราชประเพณีในการเสด็จเยี่ยมราษฎรสืบต่อมา

ขอขอบคุณภาพและเนื้อหาของข่าวจาก : http://www.chainat.go.th

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © 2015 Chainat City