NEW UPDATE

ประกาศขายบ้าน / ที่ดิน

ศาสนสถาน

Story of Coffee

Tour de Chainat : ปั่นสุดกู่ ดูให้ทั่วเมืองชัยนาท

  "ปั่นสุดกู่ ดูให้ทั่วเมืองชัยนาท"  

ชัยนาทเมืองจักรยาน 12 เดือนแห่งการปั่น ประจำเดือน กรกฎาคม
"Tour de Chainat 25-26 กรกฎาคม 2558 เป็นการแข่งขันทางไกล "ปั่นสุดกู่ ดูให้ทั่วเมืองชัยนาท" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท และทำให้สุขภาพร่างการแข็งแรง โดยปั่นตามเส้นทางผ่านทุกอำเภอในจังหวัดชัยนาท


จังหวัดชัยนาท ร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ จังหวัดชัยนาท ไดจัดทําโครงการ ชัยนาท เมืองจักรยาน 12 เดือนแห่งการปั่น” (Chainat the City of Bike) สําหรับเดือน กรกฎาคม 2558 จังหวัด ชัยนาทมอบหมายให้ที่ทําการปกครองจังหวัดชัยนาท รับผิดชอบจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Tour de Chainat” ในวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2558  เป็นการแข่งขันจักรยานทางไกล Theme งาน ปั่น สุดกู่ดูให+ทั่วเมืองชัยนาท” Tour of Chainat เพื่อเผยแพร่และสรางกระแสการใช้รถจักรยาน ให้ ประชาชนทุกอําเภอหันมาออกกําลังกาย โดยการขี่จักรยานเพิ่มมากขึ้นทําใหสุขภาพแข็งแรง และทําใหการใช้ พลังงานเชื้อเพลิงลดนอยลง และในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานตามเสนทางผ่านทุกอําเภอ นักปั่นจะไดชม ทัศนียภาพ และความเป็นอยู่ของชุมชนตลอดเส้นทางการปั่น

แผนที่ปั่น 180 กิโลเมตร

แผนที่ปั่น 40 กิโลเมตร

แผนที่ปั่น 20 กิโลเมตร


การรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2558
1. สมัครออนไลน์ และโอนเงินค่าสมัคร
2. กรอกใบสมัครและชําระเงิน ณ สํานักงานจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
3. กรอกใบสมัครและชําระเงิน ณ ที่ว่าการอําเภอทุกอําเภอ
4. ค่าสมัครคนละ 400 บาท รับเสื้อ 1 ตัว
5. ผูร่วม Rolling ไม่เสียค่าสมัคร

สถานที่จัดงาน
1. โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
2. พื้นที่ของอําเภอตามเสนทางปั่นจักรยาน 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>> http://www.chainat.go.th/sub/gov_office/bike/news.html


แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © 2015 Chainat City