NEW UPDATE

ประกาศขายบ้าน / ที่ดิน

ศาสนสถาน

Story of Coffee

Chainat Helping Farmers

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนซื้อข้าวจากชาวนาจังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาทได้ดำเนินโครงการ "คนชัยนาทกินข้าวชัยนาท" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดชัยนาทได้ช่วยเหลือชาวนาจังหวัดชัยนาท

ด้วยการซื้อข้าวจากชาวนาโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยจังหวัดชัยนาทร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านวัดพระแก้ว อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ได้ผลิตข้าวสารหอมมะลิ 105 บรรจุถุงจำหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 25 บาท
  •      ขนาดถุงละ 1 กิโลกรัม ราคา 25 บาท
  •       ขนาดถุงละ 5 กิโลกรัม ราคา 125 บาท


จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านและบุคลากรในหน่วยงานทุกท่านช่วยสนับสนุนสั่งซื้อ/สั่งจองข้าวหอมมะลิ 105 ดังกล่าวข้างต้นเพื่อใช้บริโภคในครอบครัวหรือใช้เป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ หรือใช้เป็นของรางวัลในโอกาสต่างๆ โดยสามารถสั่งซื้อ/สั่งจองข้าวหอมมะลิ 105 ได้ที่กลุ่มอำนวยการ สำนักงานจังหวัดชัยนาท


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานอำนวยการ โทร/โทรสาร 056-411-181

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © 2015 Chainat City